Lamos Imre dandártábornok 41 éve a Magyar Honvédség hivatásos katonája. Tartalmas, példaértékű szolgálatát a kimagasló szakmai tudás és a kötelességtudat jellemzi. Pályafutása során fokozott figyelemmel kísérte, segítette a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a jogelőd intézmény szolnoki telephelyén dolgozó, oktató, kutató munkatársak valamint a hallgatók munkáját. Helyőrségparancsnokként kiemelt figyelmet fordított a katonai felsőoktatás magas színvonalon tartásához szükséges körülmények megteremtésére, a repülő-műszaki képzés technikai hátterének és feltételeinek folyamatos biztosítására. 113/2016. (X. 26.) számú szenátusi határozat

Dr. Tarján Gábor

Az adományozott kitüntetéssel oktatói és kutatói munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. Több évtizedes oktatói tevékenysége, szakmai sikeressége, a tehetséggondozás területén elért eredményei kiemelkedőek. A tudományos közéletben betöltött szerepe, kutatásai és publikációi, vezetői tevékenysége jelentős mértékben járultak hozzá az egyetem hírnevének, tekintélyének növeléséhez.

13/2016. (III. 9.) számú szenátusi határozat

Szalay Tihamér

A kitüntetéssel kiemelkedő szakmai munkája iránti elismerésünket fejezzük ki. Az egykori Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia Főépület felújításának vezető tervezőjeként meghatározó szerepe volt a műemléki értékek megőrzésében. Munkájának köszönhetően a Főépület 2015-ben elnyerte az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége által megítélt Építőipari Nívódíjat.

13/2016. (III. 9.) számú szenátusi határozat

Dr. Ludányi Lajos ny. alezredes

Az adományozott kitüntetéssel oktatói és kutatói munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. Több évtizedes felsőoktatási tevékenységének köszönhetően a Magyar Honvédség számos kiváló repülőszakembert kapott. A repülő műszaki, ezen belül a mikrohullámú terület meghatározó szaktekintélye, a tudományos közélet elismert egyénisége. Műhelyteremtő munkáját az általa mentorált hallgatók hazai és nemzetközi tudományos sikerei fémjelzik.

13/2016. (III. 9.) számú szenátusi határozat

Dr. Csuth Sándor

Az adományozott kitüntetéssel több évtizedes, kiemelkedő szakmai és oktatásfejlesztési munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. Az informatikai oktatás meghonosításában végzett úttörő tevékenysége, a rendszerszervező szak létrehozása meghatározó fejlesztés volt a jogelőd főiskola életében.

13/2016. (III. 9.) számú szenátusi határozat

Bocskay Ágnes

Az adományozott kitüntetéssel több évtizedes, kiemelkedő munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. Feladatait mindig lelkiismeretesen és nagy szorgalommal végzi, példamutató közösségteremtő és közösségerősítő tevékenységével hozzájárul az egyetem szellemiségének erősítéséhez.

13/2016. (III. 9.) számú szenátusi határozat

Dr. Balla László Gézáné

Az adományozott kitüntetéssel szakmai tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Minisztériumi vezetőként jelentős szerepet vállalt az egyetem alapításához és fejlesztéséhez kapcsolódó költségvetési feladatok ellátásában. Segítőkészsége, nyitott gondolkodása jelentősen hozzájárult az egyetem gazdasági szakterületének fejlesztéséhez, hatékonyságának növeléséhez.

13/2016. (III. 9.) számú szenátusi határozat

Bálintné Virág Éva

Az adományozott kitüntetéssel a szakmai munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. Több mint egy évtizede dolgozik az országos közigazgatási továbbképzési és vizsgarendszer központi adminisztrációjában. Munkáját kimagasló felelősségtudattal, precizitással és szorgalommal látja el, tevékenységével meghatározó módon járul hozzá a továbbképzési programok minősítési folyamatainak kialakításához és szervezéséhez.

13/2016. (III. 9.) számú szenátusi határozat

Tóth Csaba A kitüntetéssel kiemelkedő szakmai munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. 2011 óta dolgozik beruházási főtanácsadóként az egyes kiemelt jelentőségű budapesti beruházások irányításával kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos titkárságán. Jelentős szerepe volt a mára már a Nemzeti Közszolgálati Egyetem székhelyeként funkcionáló Ludovika Főépület felújításában, és az Orczy Úti Kollégium felépítésében. Gyakorlati vezetésével valósult meg a Ludovika Campus beruházás további feladatainak előkészítése. 61/2015. (X. 28.) számú szenátusi határozat
Dr. Békési László ny. ezredes A kitüntetéssel 32 éves oktatói pályafutása előtt tisztelgünk. Szakmai felkészültsége és oktatási módszerei a hazai repülő-szakemberképzés egyik legmagasabban elismert szaktekintélyévé teszik. Munkásságának eredményeként a honvédség számos kiváló katonai, szakmai- és vezetői ismeretekkel rendelkező tisztet kapott. Tudományos kutatásainak központi eleme az oktatás színvonalának, hatékonyságának javítási lehetőségei, az oktatás korszerűsítési irányainak vizsgálata. 61/2015. (X. 28.) számú szenátusi határozat
Prof. Dr. Katona Géza ny. r. dandártábornok Az adományozott kitüntetéssel kiemelkedő szakmai munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. Az egyetem és jogelőd intézményének széles körben elismert professzora. A bűnügyi technika hazai fejlesztésének egyik kiemelkedő személyisége. A kriminalisztika területén végzett tudományos kutatása, oktatói és vezetői tevékenysége jelentősen hozzájárult az egyetem hírnevének, tekintélyének növeléséhez. 41/2015. (IX.30.) számú szenátusi határozat
Dr. Nászné Brózsely Tünde 
Az adományozott kitüntetéssel kiemelkedő szakmai és vezetői munkássága 
iránti elismerésünket fejezzük ki. Munkájával jelentős mértékben hozzájárult az egyetem felelősségi körébe tartozó Államreform Operatív Program projektjeinek sikeres pénzügyi lebonyolításához, a Gazdasági Hivatal munkafolyamatainak hatékony átszervezéséhez és a Költségvetési Iroda működtetéséhez.
46/2015. (III. 11.) számú szenátusi határozat
Prof. Dr. Szternák György ny. ezredes 

Prof. Dr. Szternák György ny. ezredes, egyetemi tanár, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadászati és Hadelméleti Tanszékének óraadó egyetemi tanára. A hadelmélet, a NATO és az Európai Szövetségi Rendszerek stratégiai kérdéseinek kiváló ismerője. Kutatási eredményei és azok beemelése az oktatásba, a kar felelősségi körébe tartozó alap- és mesterképzési szakok vonatkozásában folyó képzések hatékonyságának fenntarthatósága érdekében nélkülözhetetlenek. Professzor úr óraadói feladatának ellátásán kívül – azt messze meghaladó módon – közreműködik az alap- és mesterképzéseken tanulmányokat folytató hallgatók mentorálásában. A Hadtudományi Doktori Iskola meghatározó személyiségeként biztosítja a tudományági legmagasabb szintű képzést és felkészítést.

115/2014. (X.15.) számú szenátusi határozat
Vinczéné Mészáros Csilla

Vinczéné Mészáros Csilla a kezdetektől részt vesz a Fenntartói Testület munkájában, mint a Fenntartói Testület HM delegált munkatársa. Szakmailag hozzáértő, elkötelezett és pontos munkatárs, akinek tevékenysége az elmúlt időszakban nagymértékben hozzájárult az FT munkájának szakszerű előkészítéséhez, a Honvédelmi Minisztérium és a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar szakmai érdekeinek érvényesítéséhez.

115/2014. (X.15.) számú szenátusi határozat
Dr. Orosz Ágnes

Az adományozott kitüntetéssel a kiemelkedő szakmai és vezetői munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. A Közigazgatás-tudományi Kar könyvtárának igazgatójaként sikeresen vett részt az egyetem könyvárainak integrációjában, a folyamatot a kari szakkönyvtár részéről úgy irányította, hogy közben a kari könyvtári szolgáltatások változatlanul – magas – színvonalon álltak rendelkezésre. Vezetői feladatkörén túl szakmai munkájának kiemelkedő eleme a Magyar Tudományos Művek Tára részére történő kari adatszolgáltatás folyamatos, hatékony és sikeres működtetése. Munkássága hozzájárult az egyetemi integrációhoz, az oktatási és kutatási feladatok előmozdításához és ezzel az Egyetem hírnevének, tekintélyének kialakításához és növeléséhez.

55/2014. (V.14.) számú szenátusi határozat
Prof. Dr. Gazdag Ferenc Prof. Dr. Gazdag Ferenc közel harminc éves egyetemi oktatói múlttal rendelkezik. Az egyetem és jogelőd intézményeinek hazai és nemzetközi szinten elismert professzora, Az Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi Intézetének alapító igazgatója. Nevéhez fűződik az országban egyedülálló Közszolgálati Kapcsolatok mesterszak koncepciójának a kidolgozása. 18/2014. (II. 19.) számú szenátusi határozat
Dr. Németh Zsolt Dr. Németh Zsolt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar Kriminológia Tanszékének vezetője, számos hazai és nemzetközi tudományos szervezet tagja. Kutatásai és publikációi, oktatói és vezetői tevékenysége nagymértékben hozzájárultak az egyetem hírnevének, tekintélyének növeléséhez. 18/2014. (II. 19.) számú szenátusi határozat
Hegyi György Az egyetem megalakítása előkészítésének legnehezebb eleme volt a humánpolitikai kérdések szakszerű, a folyamatosságot biztosító előkészítése és megvalósítása. A jogelőd intézmények személyzeti politikájának megismerése és integratív feldolgozása során létrehozta a személyzeti és humánpolitikai nyilvántartó rendszereket. Segítségével alakult ki az egyetem egységes illetményszámfejtési rendje. A felsőoktatási intézmények közül elsőként a Nemzeti Közszolgálati Egyetem csatlakozott a kormányzat Központosított Illetményszámfejtési Rendszeréhez 102/2013. (VI.26.) számú szenátusi határozat
Illés Zoltán

Az adományozott címmel a kiemelkedő tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki, amellyel hozzájárult az egyetem hírnevének, tekintélyének kialakításához és növeléséhez. Mint a Gazdasági Hivatal egyik irodavezetője, magas szintű elméleti tudásával és gyakorlati tapasztalatával hatékonyan szolgálja a pénzügyi-gazdasági integrációs folyamatok zökkenőmentes lebonyolítását. Szakmai kvalitásával, kitűnő kommunikatív készségével hozzájárul az egyetem gazdasági tevékenységének intézményen belüli és kívüli ismertségének kialakításához. Az egyetemi folyamatok ismerőjeként, problémamegoldó- és érdekérvényesítő képességével jól szolgálja az egyetemi integrációt.

102/2013. (VI.26.) számú szenátusi határozat
Juhász Lilla Mária

Az adományozott címmel a kiemelkedő tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki, amellyel hozzájárult az egyetem hírnevének, tekintélyének kialakításához és növeléséhez. Közvetlen részese és koordináló munkatársa volt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létesítéséről szóló jogszabályok kidolgozásának. A Fenntartói Testület Hivatala megalakulásától részt vett az egyetemi szabályzatok és működési rend kialakítását végző bizottságok munkájában, felelős előkészítője és szervezője volt a Fenntartói Testület üléseinek. Oktatói munkája mellett szakmai tanácsadóként segíti az ÁROP projektek lebonyolítását, a hivatásetikai és antikorrupciós képzések kidolgozását.

102/2013. (VI.26.) számú szenátusi határozat
Csernyikné dr. Póth Ágnes 

Az adományozott címmel a kiemelkedő tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki, amellyel hozzájárult az egyetem hírnevének, tekintélyének kialakításához és növeléséhez. A Rendészettudományi Kar Magatartástudományi Tanszék megbízott vezetőjeként évtizedek óta elhivatott oktatója az egyetemnek és a jogelőd intézménynek. Ismereteinek átadásával generációk sorát nevelte és képezte a rendészettudomány területén. 

102/2013. (VI.26.) számú szenátusi határozat
Liszkayné Dr. Nagy Éva Katalin ny. r. alezredes  Az RTK Bűnügyi Tudományok Intézetének Közigazgatási Büntetőjogi Tanszék mb. vezetője, főiskolai docens. Belügyi munkáját 1972-ben kezdte meg. Nevezett 1992-től tanít a Rendőrtiszti Főiskola Államtudományi és Igazgatásrendészeti Tanszékén, majd 2001-től 2005-ig a Közrendvédelmi Tanszék tanszékvezetői beosztását látta el. Tevékenységét nagy szakértelemmel végzi. Az 1700/2012. Korm. határozatban érintett. Jelenleg vonul nyugállományba.          102/2013. (VI.26.) számú szenátusi határozat