Dr. Balogh János r. vezérőrnagy címzetes egyetemi docens Az adományozott címmel szakmai és vezetői tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Kiemelt figyelmet fordít a rendőri állomány képzésére és szakmai felkészítésére. Folyamatosan támogatja a hallgatók tanrendjében szereplő gyakorlati foglalkozások megtartását, és segíti a hallgatók szakmai gyakorlatainak lebonyolítását. 114/2016. (X. 26.) számú szenátusi határozat
Dr. Bathó Ferenc címzetes egyetemi docens Az adományozott címmel szakmai és oktatói tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. 30 év felsőoktatási gyakorlata során folyamatosan publikál gazdaságpolitikai szaklapokban. Az egyetemen és a jogelőd intézményben közigazgatási szakvizsgával összefüggő tanagyag- és vizsgakérdések kidolgozásában és elkészítésében működött közre, az ezredfordulótól egészen napjainkig. Oktatóként és vizsgáztatóként is magas színvonalon látja el munkáját. 114/2016. (X. 26.) számú szenátusi határozat
Dr. Estók József ny. bv. dandártábornok címzetes egyetemi docens Az adományozott címmel kiemelkedő szakmai és oktatói munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. Jelentős szerepe van a büntetés-végrehajtás szakma és hivatás elismertetésében, a más fegyveres szervekkel való együttműködés elmélyítésében. A büntetés-végrehajtás területén végzett kutatási eredményei és azok beemelése az oktatásba, a Rendészettudományi Karon folyó képzések színvonalának folyamatos növelése érdekében nélkülözhetetlenek. 114/2016. (X. 26.) számú szenátusi határozat
Dr. Hankiss Ágnes címzetes egyetemi docens Az adományozott címmel szakmai pályafutása és oktatói tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Számos jelentés-tervezet kidolgozója a belbiztonsági stratégia, a biztonság- és védelempolitika, a terrorizmus elleni harc és a kiberbiztonság témájában. Kiemelt szakterülete az EU terrorellenes politikája. Széleskörű tudása, a közéletben betöltött társadalmi tapasztalatai valamint az Európai Unió működésében való jártassága hozzájárul egyetemi oktatásunk színvonalának növeléséhez. 113/2016. (X. 26.) számú szenátusi határozat
Gáspár Mátyás címzetes egyetemi docens Az önkormányzati képzésfejlesztés vezető szakértője és közel 10 éve oktatója a közszolgálati továbbképzési rendszernek. Vezető szakértője volt az egyetem által 2003-tól felépített önkormányzati helyi közösségi akadémiák hálózatának. A Teleház Világszövetség elnöke, az IT Mentor Egyesület elnöke, tanácsadói munkássága több évtizede meghatározó a hazai közszolgálati innováció területén. 114/2016. (X. 26.) számú szenátusi határozat
Dr. Kovács Zoltán címzetes egyetemi docens 2014 óta a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára, az egyetem mentor-oktatója. Szakterülete a területi közigazgatás és az önkormányzati rendszer. Az új közszolgálati továbbképzési rendszer bevezetésében és az állami tisztviselők képzési rendszerének kialakításában az egyetem feladatait jelentős mértékben támogatta. 2016-ban felkérést kapott az állami tisztviselők képzésének Záróvizsga-bizottsági Elnöki Kollégiumának vezetésére egyetemünkön. 113/2016. (X. 26.) számú szenátusi határozat
Kun Szabó István vezérőrnagy címzetes egyetemi docens A címmel az egyetem érdekeit támogató, elkötelezett tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Nevéhez fűződik a Honvédelmi Minisztérium ifjúság stratégiájának és az önkéntes alapon szervezett katonai kiképzés koncepciójának kidolgozása. Szakmai feladatainak megvalósítása során folyamatosan támaszkodott az egyetem oktatóinak tudására, képviselte egyetemünk érdekeit, ezzel hozzájárulva a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hírnevének öregbítéséhez. 113/2016. (X. 26.) számú szenátusi határozat
Molnár Zsolt ezredes címzetes egyetemi docens A Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj parancsnokaként az egyetem megalakulásától kezdve kiemelkedő együttműködési készségről tett bizonyságot. Vezetésével a zászlóalj kivette részét a tehetséggondozásból, a honvéd tisztjelöltek mentorálásából. Az oktatás, kiképzés és nevelés összhangjának megteremtésében játszott vezető szerepe, személyes példamutatása, vezetői következetessége méltóvá teszi őt a címzetes egyetemi docens cím viselésére. 114/2016. (X. 26.) számú szenátusi határozat
Siklósi Péter címzetes egyetemi docens Szakmai életútja, hazai és nemzetközi területen szerzett tapasztalata a biztonság- és védelempolitika kiemelkedő szakemberévé tette. Egyetemünkön évek óta visszatérő előadó a nemzetközi biztonság- és védelempolitika mesterszak végzős hallgatói körében, továbbá gyakori előadó a köztisztviselők számára szervezett továbbképző kurzusokon is. Számos végzett hallgatónknak nyílt lehetősége, hogy karrierjét az államtitkár úr által felügyelt területen folytathassa. 114/2016. (X. 26.) számú szenátusi határozat
Dr. Szarka Gábor Levente címzetes egyetemi docens A Honvédelmi Minisztériumban kabinetfőnökként és a Fenntartói Testület tagjaként egyaránt bizonyította, hogy elkötelezett és avatott támogatója a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen folyó munkának. Elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy az egyetem visszakapta a honvédtiszt-képzés tradicionális bázisát, a Ludovika Akadémia egykori objektumát. Katonai attaséként is folyamatosan figyelemmel kísérte és segítette az oktatás ügyét. 113/2016. (X. 26.) számú szenátusi határozat
Dr. Virág Rudolf címzetes egyetemi docens A Magyar Mérnöki Kamara főtitkára. Pályája során számos vezető beosztást töltött be. Szakterülete a területi közigazgatás és az önkormányzati rendszer. Közel húsz éve aktívan oktat és vizsgáztat a közigazgatási továbbképzésben, 1998-tól az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság tagja, számos továbbképzési tananyag szerzője. Munkájával nagymértékben hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez. 113/2016. (X. 26.) számú szenátusi határozat
Arnóczky M. Pál ny. mk. ezredes címzetes egyetemi tanár Az adományozott címmel kiemelkedő szakmai, oktatói és kutatói tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. A jogelőd intézmény oktatójaként kimagasló feltalálói, tudományos és hazafias munkásságával, adományaival segítette a magyar katonai és polgári tanintézményeket, tanácsaival a magyar hadtudományt. Különösen gazdag tudományos munkájával méltón hozzájárul az egyetem hírnevének öregbítéséhez. 113/2016. (X. 26.) számú szenátusi határozat
Dr. Bánfi Ferenc r. vezérőrnagy címzetes egyetemi tanár Szakmai tudásával és gyakorlati tapasztalataival segíti a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási, kutatási és kulturális tevékenységét. Rendszeres előadója az egyetem által szervezett konferenciáknak. A CEPOL uniós ügynökséghez kapcsolódó témakörökben tart órákat a Rendészettudományi Karon. Jelentős támogatást nyújtott az NKE – CEPOL együttműködés kialakításához, tagja a Mentorok Kollégiumának. Támogató munkája, oktatói tevékenysége, személyes példamutatása méltóvá teszi őt a címzetes egyetemi tanári cím viselésére. 114/2016. (X. 26.) számú szenátusi határozat
Dr. Felkai László ny. r. vezérőrnagy címzetes egyetemi tanár Az adományozott címmel szakmai és közéleti munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. Kiemelkedő vezetői és szervezői tevékenységével segítette a rendészet és a közigazgatás intézményi, szakmai és jogi alapjainak fejlődését, korszerűsítését. Elkötelezett támogatója a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek. Munkájával jelentősen hozzájárult a rendészeti képzés mai intézményi rendszerének kialakításához, a Rendészettudományi Doktori Iskola létrehozásához. 113/2016. (X. 26.) számú szenátusi határozat
Prof. Dr. Nógrádi György címzetes egyetemi tanár Az adományozott címmel szakmai és oktatói tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Az ezredforduló óta az egyik legtöbbet foglalkoztatott biztonságpolitikai szakértő, aki lankadatlanul dolgozik a magyar nemzet biztonságpolitikai ismereteinek bővítéséért. A jogelőd intézményekben főiskolai oktatóként, napjainkban a doktori képzés meghatározó egyéniségeként jelentős részt vállal az újabb tudós generáció képzésében. 114/2016. (X. 26.) számú szenátusi határozat
Dr. Szabó József ny. vezérőrnagy címzetes egyetemi tanár Az adományozott címmel a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen és a jogelőd intézményben végzett szakmai, oktatói és kutatói tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Munkássága nagy jelentőségű a repülés, az űrhajózás és az űrdinamika területén. Több évtizedes felsőoktatásban eltöltött munkájával és tudományos kutatásaival nagymértékben hozzájárult az űrkutatásban való magyar szerepvállaláshoz és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hírnevének öregbítéséhez. 114/2016. (X. 26.) számú szenátusi határozat
Dr. Szájer József címzetes egyetemi tanár Az adományozott címmel kiemelkedő szakmai, oktatói és kutatói tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Meghatározó szerepet vállalt a rendszerváltást előkészítő Ellenzéki Kerekasztal munkájában. Elévülhetetlen szakmai érdemei vannak a közjogi és a külügyi fejlesztés területén, kiemelkedő tudományos tevékenységet folytat. Oktatóként és kutatóként részt vesz a jövő generációjának képzésében. A Magyarország közjogi megújulásában végzett következetes munkája méltóvá teszi őt a címzetes egyetemi tanári cím viselésére. 113/2016. (X. 26.) számú szenátusi határozat
Dr. Szemerkényi Réka címzetes egyetemi tanár 2014 óta hazánk Washingtonba akkreditált nagykövete. Pályája során számos hazai és külföldi felsőoktatási és tudományos intézményben dolgozott oktatóként, kutatóként. Meghatározó szerepe van a magyar külpolitikai és biztonságpolitikai gondolkodás, valamint a kiberbiztonság fejlődésében. Aktívan támogatja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem amerikai tudományos kapcsolatainak fejlesztését. 113/2016. (X. 26.) számú szenátusi határozat
Dr. Vukovich Gabriella címzetes egyetemi tanár Demográfia és népességstatisztikai területen szerzett szakértelmével számos nemzetközi szervezet munkájába kapcsolódott be. Az ENSZ Statisztikai Bizottságának alelnöke, az ENSZ 2015-2030 közötti Fenntartható Fejlődési Céljainak monitorozására alakult partnerségi, koordinációs és fejlesztési stratégiai csoportjának társelnöke. Az általa vezetett hivatal a Nemzeti Közszolgálati Egyetem stratégiai együttműködő partnere, melynek egyik eredménye a 2015 óta évenként megjelenő Jó Állam Jelentés színvonalának emelése. 113/2016. (X. 26.) számú szenátusi határozat

Dr. Gyaraki Károly Mihály ny. mk. altábornagy

címzetes egyetemi docens

Az adományozott címmel szakmai tevékenysége iránti elismerésünket fejezzük ki. Oktatói munkásságával jelentős mértékben hozzájárult a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez. Az oktatás mellett hatékonyan támogatja a hallgatók szakmai előmenetelét. Feladatait színvonalasan, legjobb tudása szerint látja el, mindig szem előtt tartva az egyetem érdekeit és fejlesztési céljait.

14/2016. (III. 9.) számú szenátusi határozat

Dr. Szent-Imrey Tamás címzetes egyetemi tanár Az adományozott címmel kiemelkedő szakmai munkássága iránti elismerésünket fejezzük ki. Oktatói tevékenysége nagy jelentőségű a kommunikáció tudomány területén. A közigazgatás-tudományi képzési program bővítésével hozzájárul az egyetem hírnevének, tekintélyének növeléséhez. 62/2015. (X. 28.) számú szenátusi határozat

Dr. Túrós András

címzetes egyetemi docens

Az adományozott címmel szakmai tevékenysége iránti elismerésünket, egyúttal bizalmunkat fejezzük ki, amiért hatékony munkájával hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez, hazai és nemzetközi elismertségének öregbítéséhez.

5/2015. (VI. 10.) számú szenátusi határozat

Szabó Károly pénzügyőr dandártábornok címzetes egyetemi docens

Az adományozott címmel szakmai tevékenysége iránti elismerésünket, egyúttal bizalmunkat fejezzük ki, amiért hatékony munkájával hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez, hazai és nemzetközi elismertségének öregbítéséhez.

5/2015. (VI. 10.) számú szenátusi határozat

Dr. Joó Bálint Ferenc ny. tű. ezredes

címzetes egyetemi docens

Az adományozott címmel szakmai tevékenysége iránti elismerésünket, egyúttal bizalmunkat fejezzük ki, amiért hatékony munkájával hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez, hazai és nemzetközi elismertségének öregbítéséhez.

5/2015. (VI. 10.) számú szenátusi határozat

Dr. Tollár Tibor tű. vezérőrnagy címzetes egyetemi docens

Az adományozott címmel szakmai tevékenysége iránti elismerésünket, egyúttal bizalmunkat fejezzük ki, amiért hatékony munkájával hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez, hazai és nemzetközi elismertségének öregbítéséhez.

5/2015. (VI. 10.) számú szenátusi határozat

Dr. Révai Róbert   címzetes egyetemi tanár

Az adományozott címmel szakmai tevékenysége iránti elismerésünket, egyúttal bizalmunkat fejezzük ki, amiért hatékony munkájával hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez, hazai és nemzetközi elismertségének öregbítéséhez.

5/2015. (VI. 10.) számú szenátusi határozat
Lajtár József bv. vezérőrnagy címzetes egyetemi docens Az adományozott címmel szakmai tevékenysége iránti elismerésünket, egyúttal bizalmunkat fejezzük ki, amiért hatékony munkájával hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez, hazai és nemzetközi elismertségéneköregbítéséhez.
 4/2015. (I. 15.) sz. szenátusi határozat
Dr. Mógor Mária Judit tű. ezredes címzetes egyetemi docens Az adományozott címmel szakmai tevékenysége iránti elismerésünket, egyúttal bizalmunkat fejezzük ki, amiért hatékony munkájával hozzájárul a Nemzeti Közszolgálati Egyetem eredményeihez, hazai és nemzetközi elismertségéneköregbítéséhez.
 4/2015. (I. 15.) sz. szenátusi határozat
Dr. Printz  János címzetes egyetemi tanár A Magyar Könyvvizsgálói Kamara Költségvetési Tagozatának elnöke, több mint 10 éve óraadóként működik közre egyetemünk illetve jogelődjének Ellenőrzési- számviteli oktatásában. Rendszeresen oktat, tudományos konferenciáinkon gyakorta előadást tart. 19/2014 (II.19.) számú szenátusi határozat
Dr. Kincses Ildikó r. dandártábornok címzetes egyetemi docens Jelenleg az ORFK Igazgatásrendészeti Főosztály vezetője. 1989-ig tanított a jogelőd intézménynél szabálysértési jog tantárgyat. Az oktatói tevékenysége mellett az elmúlt 10 évben az igazgatásrendészeti szakirányos hallgatók záróvizsgáján elnöki teendőket lát el. Számos szabálysértési joggal kapcsolatos könyv szerzője, társszerzője, valamit a rendészeti alap és szakvizsgabizottság elnöke. 19/2014 (II.19.) számú szenátusi határozat
Dr. Feik Csaba címzetes egyetemi docens Több mint 10 éve az NKE Közszervezési és Szakigazgatási Intézetnél, illetve jogelőd szervezeteinél végez folyamatosan oktatói tevékenységet. Oktatói és vizsgáztatói munkáját nagy odaadással és szakmai felkészültséggel műveli. Ezen túlmenően szerzője és szerkesztője több egyetemi jegyzetnek és aktív közreműködője szakterületünket érintő kutató munkáknak. 19/2014 (II.19.) számú szenátusi határozat
Kossa György tű. dandártábornok címzetes egyetemi docens Országos iparbiztonsági főfelügyelő, 2002 óta vesz részt aktívan a katasztrófavédelmi oktatás részét képező hazai környezet- és iparbiztonsági felsőoktatási tevékenységben. Külső óraadóként rendszeresen tartott előadásokat és működött közre vizsgáztatóként a Rendőrtiszti Főiskola katasztrófavédelmi szakán, valamint a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem védelmi igazgatási szakán folyó képzésben. A Pécsi Tudományegyetemen egyetemi tanársegédként, később távoktatási programigazgatóként végzett oktatói és oktatásszervezői tevékenységet. A Nemzeti Felnőttképzési Intézetben több távoktatási program, módszertan kidolgozásában vett részt.  167/2013. (XII. 18.) számú szenátusi határozat
Dr. habil. Kis-Benedek József címzetes egyetemi tanár Egyetemi diplomáját 1976-ban, a hadtudományok PhD fokozatosa címet 2005-ben, a habilitációt 2010-ben szerezte a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen (ZMNE). Öt nyelvből rendelkezik nyelvvizsgával. Kis-Benedek József a MK Katonai Felderítő Hivatalában dolgozott 1976-tól 2005-ig. Katonai rendfokozata ezredes, 10 évet dolgozott külföldön, katonadiplomáciai területen. 2002 óta oktat és 2006-tól folyamatosan részt vesz a ZMNE Biztonság- és Védelempolitikai Tanszék munkájában, majd a NKE Nemzetbiztonsági Intézetének oktató munkájában egyetemi docensként. 142/2013. (X. 30.) számú szenátusi határozat
Dr. Balogh Zsolt címzetes egyetemi docens 25 éve tevékenykedik a közjog, azon belül pedig a közigazgatási és az alkotmányjog területén. Országosan elismert, sokszor idézett szakember, akinek munkásságát számos publikáció fémjelzi. Munkássága során a központi közigazgatás rendszerének tudományos elemzésén túl részt vett az önkormányzati rendszer létrehozásához kötődő elméleti munkában, majd később az önkormányzati törvény megalkotásában. Kidolgozta az önkormányzatok és a központi szervek közötti kapcsolat, azon belül is az önkormányzati jogok bírói védelmének rendszerét. 1990 óta az Alkotmánybíróságon, majd 2012 óta a Kúrián dolgozik bíróként, ahol az Alaptörvény által a Kúriához telepített önkormányzati rendeletek törvényességi vizsgálatára létrehozott Önkormányzati Tanács, továbbá a közigazgatási kollégium bírája. 142/2013. (X. 30.) számú szenátusi határozat
Dr. Zbysek Korecki címzetes egyetemi docens A brnoi Védelmi Egyetem Közgazdasági és Vezetéstudományi Kar Logisztikai Tanszék tanszékvezetője, több mint egy évtizede cseh vezetője a közös képzési programjainknak. Cseh részről kidolgozója és vezetője volt a cseh-magyar Cooperative Training Békefenntartói Képzési Programnak. Az ezredes úr meghatározó szerepet töltött be a 10 éve zajló cseh-magyar-osztrák FOURLOG Logisztikai Kiképzés megszervezésben, a feladatok kidolgozásában és a képzés levezetésében. Minden évben személyesen vezeti a résztvevő cseh tisztjelölteket és magas színvonalon irányítja a képzés brnoi ütemének elméleti és gyakorlati részét.  142/2013. (X. 30.) számú szenátusi határozat
Dr. Sándor Miklós ny. ezredes címzetes egyetemi tanár Több mint 50 évet szolgált katonaként a Magyar Honvédség híradó szakmájában, ebből 25 évet töltött el a felsőfokú híradó tisztképzés területén adjunktusként, habilitált docensként, tanszékvezetőként. A miniszterelnök úr javaslatára 2010-ben kinevezték Főiskolai tanárnak. Rendelkezik – 12 kitüntetés mellett – a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetéssel. Kiemelkedő tudományos-szakmai életútjának elismeréseként megkapta az MTA Híradástechnikai és Informatikai Tudományos Egyesületétől a PUSKÁS TIVADAR Díjat. 103/2013. (VI. 26.) számú szenátusi határozat
Dr. Zsuga János címzetes egyetemi tanár A Miskolci Egyetemen szerezte gázmérnöki diplomáját, majd ugyanitt szerezte meg a Mikoviny Sámuel Doktori Iskolában a műszaki tudományok doktora (PhD) címet. Zsuga János 2003-2004-ig a MOL Rt. földgázszállítás vezetője, majd 2004-2007-ig a MOL Földgázszállító Rt. vezérigazgatója volt. 2007-től a FGSZ Zrt. vezérigazgatója, az Igazgatóság elnöke. Tagja az MTA köztestületének, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületnek, a GTE-GAS (Gas Transmission Europe) Transmission Europe Ballancing munkacsoportnak és a GTE-GAS Transmission Europe Capacity & Congestion Managment munkacsoportnak. 103/2013. (VI. 26.) számú szenátusi határozat
Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy címzetes egyetemi tanár 1971-ben végezte el az Állatorvos-tudományi Egyetemet, majd ezt követően tanulmányait filozófia, igazgatás-szervezés és bűnügyi szakon folytatta. Munkahelyét 1971-től 2006-ig a Belügyminisztérium, illetve az Országos Rendőr-főkapitányság jelentette. Tudományos és oktatói tevékenysége széleskörű. Az elmúlt 30 esztendőben megszámolhatatlan tankönyv és jegyzet őrzi munkásságát. Pályafutása alatt 18 kitüntetésben részesült. Többek között birtokosa a Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztjének, Szent György Érdemrendnek, a Hűség a Hazához Érdemrend Nagy Keresztjének, a Kiváló Tudományos Munkáért Emlékéremnek, valamint az NKE címzetes egyetemi docense. 1998 óta aktív részese az oktatói továbbképzésnek, az RTK-n és a jogelőd intézményekben rendszeres óraadó, vizsgáztató tevékenységet folytat. Meghatározó, aktív szerepet vállalt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásában, és az Egyetem megalakulása óta a Fenntartói Testületben. Törekvéseivel, szakmai útmutatásával támogatást nyújt a karnak és az egyetemnek. 103/2013. (VI. 26.) számú szenátusi határozat
Domján László vezérőrnagy címzetes egyetemi docens Az MH Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnoka, az egyik legfontosabb stratégiai partnere a karnak. A honvédtisztképzés elengedhetetlen követelménye a gyakorlatorientált oktatás. Az NKE és MH ÖHP között kötött megállapodás és annak hiteles megvalósítása a tisztképzés alapvető eleme. Vezérőrnagy úr mindent elkövet, hogy a jelen szűkös források között is maximálisan támogatni tudja a kar munkáját. Elvárásának megfelelően, az alárendelt katonai szervezetek minden esetben maximális támogatással és rugalmassággal biztosították a kar valamennyi technika, parancsnoki és harcászati igényét. 103/2013. (VI. 26.) számú szenátusi határozat
Dieter Jocham mk. dandártábornok címzetes egyetemi docens Az Osztrák Szövetségi Haderő Logisztikai Iskolájának parancsnoka, 2000 óta vezeti a Bundesheer Logisztikai Iskoláját. A tisztképzésben kialakult addigi együttműködés az ő erőfeszítéseinek köszönhetően új szintre emelkedett, ami konkrét közös képzési programok előkészítésében és levezetésében nyilvánult meg. A nemzetközi FOURLOG Logisztikai Képzési Programok rendszeres előadója és vizsgáztatója. 103/2013. (VI. 26.) számú szenátusi határozat
Dr. Keszthelyi Gyula ny.mk. dandártábornok címzetes egyetemi docens

2006 óta rendszeresen részt vesz az MSc, PhD és vezérkari képzés oktatásában és számonkérési munkájában. 2008-ban szerzett PhD fokozatot melynek témája: A hatásalapú műveletek logisztikával szemben támasztott újszerű kihívásai. Meghatározó szerepet vállal az egyetemen jelenleg is működő katonai logisztikai szakok fejlesztésében, az oktatási tematika összeállításához. Évente, ismétlődő gyakorisággal előadásokat tart a logisztikai szakos hallgatói részére, továbbá a Felsőfokú Vezetőképző Tanfolyam Vezérkari Képzésén

103/2013. (VI. 26.) számú szenátusi határozat
Papp István címzetes egyetemi docens Az Országgyűlés Hivatalának Törvényhozási igazgató-helyettese, kisebb megszakításokkal 2001 óta részt vesz Karunk oktatási tevékenységében a Parlamenti jog a gyakorlatban c. tantárgy oktatása révén. Az Országgyűlés törvényhozási igazgató-helyetteseként a téma elismert szakértője mind elméleti, mind gyakorlati ismeretek terén. Rendszeresen nyújt szakmai segítséget hallgatóinknak szakdolgozatuk elkészítésében, jogi forráskutatásban, a választott témájuk feldolgozásában, továbbá kulcsszerepet játszik az egyetem és az OGYH között nemrég megkötött együttműködési megállapodásban foglaltak megvalósításában. 103/2013. (VI. 26.) számú szenátusi határozat
Dr. Gyurosovics József r. dandártábornok címzetes egyetemi docens A Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság rendőrfőkapitánya. Hivatásos szolgálatát 1982-ben kezdte meg. A Rendőrtiszti Főiskola Bűnügyi Szakát nappali tagozaton jeles eredménnyel 1989-ben végezte el. Az RTF vezetése 2009-ben címzetes főiskolai docensi címet adományozott számára. Rendszeresen záróvizsgáztat illetve záróvizsga elnöki feladatokat lát el, minden félévben előadást tart TDK keretében az aktuális bűnügyi szervezetről és fontos szakmai kérdésekről. 103/2013. (VI. 26.) számú szenátusi határozat
Dr. Bolcsik Zoltán r. vezérőrnagy címzetes egyetemi docens A Nemzeti Védelmi Szolgálat főigazgatója. Rendőri szolgálatát 1983-ban kezdte meg. A Rendőrtiszti Főiskolán 1987-ben szerzett diplomát. Az áltata irányított szervezett szoros kapcsolatban áll az RTK-val. Bolcsik úr személyesen is részt vállal az oktatásban és vizsgáztatásban, a Karon (illetve jogelődjénél) több évtizede rendszeresen lát el záróvizsga-bizottsági elnöki feladatokat.  103/2013. (VI. 26.) számú szenátusi határozat
Szabó Jenő r. dandártábornok címzetes egyetemi docens A Nemzeti Védelmi Szolgálat Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálat Igazgatóságának igazgatója, főigazgató helyettes. A Rendőrség hivatásos állományába 1985-ben szerelt fel. Első diplomáját 1996-ban a Rendőrtiszti Főiskola bűnügyi szakán szerezte meg. Karunkkal szoros együttműködést alakított ki, esetenként órákat ad, illetve vizsgáztatásban is részt vesz.  103/2013. (VI. 26.) számú szenátusi határozat
Dr. Papp Antal tű. ezredes címzetes egyetemi docens A hadtudományok kandidátusa, Katasztrófavédelmi Oktatási Központ (KOK) igazgatója, jelentős tudományos munkássággal a háta mögött. 2007-től aktívan részt vesz egyetemünk oktatási és vizsgáztatási tevékenységében. A KOK igazgatójaként elkötelezett támogatója a katasztrófavédelmi képzésnek. Hatékonyan segíti a hallgatók gyakorlati képzésének szakmai megvalósítását. Országosan elismert szaktekintély a katasztrófavédelem területén. 103/2013. (VI. 26.) számú szenátusi határozat
Dr. Lindner Miklós ny. vezérőrnagy  címzetes egyetemi tanár Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Lindner Miklós címzetes egyetemi tanár címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 63/2012. (VI. 27.) számú szenátusi határozat
Dr. Dombrády Lóránd  címzetes egyetemi tanár Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Dombrády Lóránd címzetes egyetemi tanár címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 63/2012. (VI. 27.) számú szenátusi határozat
Dr. Csatári Sándor ny. mk. vezérőrnagy  címzetes egyetemi tanár Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Csatári Sándor címzetes egyetemi tanár címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 63/2012. (VI. 27.) számú szenátusi határozat
Dr. Horváth Tibor okl. mk. alezredes  címzetes egyetemi tanár Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Horváth Tibor címzetes egyetemi tanár címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 63/2012. (VI. 27.) számú szenátusi határozat
Dr. Kovács Tibor okl. mk. ezredes  címzetes egyetemi tanár Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Kovács Tibor címzetes egyetemi tanár címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 63/2012. (VI. 27.) számú szenátusi határozat
Dr. Tálas Péter  címzetes egyetemi tanár Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Tálas Péter címzetes egyetemi tanár címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 63/2012. (VI. 27.) számú szenátusi határozat
Dr. Várhegyi István ny. ezredes  címzetes egyetemi tanár Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Várhegyi István címzetes egyetemi tanár címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 63/2012. (VI. 27.) számú szenátusi határozat
Dr. Véha Antal  címzetes egyetemi tanár Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Véha Antal címzetes egyetemi tanár címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 63/2012. (VI. 27.) számú szenátusi határozat
Dr. Kóródi Gyula ny. o. alezredes címzetes egyetemi tanár Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Kóródi Gyula címzetes egyetemi tanár címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 63/2012. (VI. 27.) számú szenátusi határozat
Dr. Turmezei Péter  címzetes egyetemi tanár Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Turmezei Péter címzetes egyetemi tanár címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 63/2012. (VI. 27.) számú szenátusi határozat
Dr. habil. Huszár András ny. r. o. ezredes címzetes egyetemi tanár Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. habil. Huszár András címzetes egyetemi tanár címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 63/2012. (VI. 27.) számú szenátusi határozat
Dr. Horváth Sándor  címzetes egyetemi tanár Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Horváth Sándor címzetes egyetemi tanár címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 63/2012. (VI. 27.) számú szenátusi határozat
Dr. Schandl László o. dandártábornok címzetes egyetemi tanár Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Schandl László címzetes egyetemi tanár címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 63/2012. (VI. 27.) számú szenátusi határozat
Dr. Kónya József ny. hőr. ezredes  címzetes egyetemi docens Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Kónya József címzetes egyetemi docens címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 63/2012. (VI. 27.) számú szenátusi határozat
Dr. Zsigovits László ny. hőr. alezredes  címzetes egyetemi docens Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Zsigovits László címzetes egyetemi docens címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, címzetes egyetemi docens címét, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 63/2012. (VI. 27.) számú szenátusi határozat
Dr. Faggyas Zoltán ny. r. ezredes  címzetes egyetemi docens Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Faggyas Zoltán címzetes egyetemi docens címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 63/2012. (VI. 27.) számú szenátusi határozat
Dr. Tömösváry Zsigmond ny. dandártábornok címzetes egyetemi docens Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Tömösváry Zsigmond címzetes egyetemi docens címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 63/2012. (VI. 27.) számú szenátusi határozat
Dr. Andrea K. Riemer  címzetes egyetemi docens Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Andrea K. Riemer címzetes egyetemi docens címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 63/2012. (VI. 27.) számú szenátusi határozat
Dr. Dsupin Ottó r. ezredes  címzetes egyetemi docens Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Dsupin Ottó címzetes egyetemi docens címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 63/2012. (VI. 27.) számú szenátusi határozat
Dr. Sandra Sándor ny. o. ezredes  címzetes egyetemi docens Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Sandra Sándor címzetes egyetemi docens címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 63/2012. (VI. 27.) számú szenátusi határozat
Dr. Benkő Tibor vezérezredes  címzetes egyetemi docens Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Benkő Tibor címzetes egyetemi docens címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 63/2012. (VI. 27.) számú szenátusi határozat
Jároscsák Miklós  címzetes egyetemi docens Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Jároscsák Miklós címzetes egyetemi docens címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 63/2012. (VI. 27.) számú szenátusi határozat
Dr. Kassai Károly  címzetes egyetemi docens Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Kassai Károly címzetes egyetemi docens címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 63/2012. (VI. 27.) számú szenátusi határozat
Dr. Király László  címzetes egyetemi docens

Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Király László címzetes egyetemi docens címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette.

63/2012. (VI. 27.) számú szenátusi határozat
Dr. Orosz Zoltán  címzetes egyetemi docens Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Orosz Zoltán címzetes egyetemi docens címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 63/2012. (VI. 27.) számú szenátusi határozat
Papp Péter  címzetes egyetemi docens Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Papp Péter címzetes egyetemi docens címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 63/2012. (VI. 27.) számú szenátusi határozat
Baráth István  címzetes egyetemi docens Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Baráth István címzetes egyetemi docens címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 63/2012. (VI. 27.) számú szenátusi határozat
Dr. Simicskó István  címzetes egyetemi docens Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Simicskó István címzetes egyetemi docens címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 63/2012. (VI. 27.) számú szenátusi határozat
Dr. Boda József r. dandártábornok  címzetes egyetemi docens Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Boda József címzetes egyetemi docens címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 63/2012. (VI. 27.) számú szenátusi határozat
Dr. Révai Tamás  címzetes egyetemi docens Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Révai Tamás címzetes egyetemi docens címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 63/2012. (VI. 27.) számú szenátusi határozat
Dr. Krémer András  címzetes egyetemi docens Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Krémer András címzetes egyetemi docens címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 63/2012. (VI. 27.) számú szenátusi határozat
Dr. Mikó Zoltán  címzetes egyetemi docens Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Mikó Zoltán címzetes egyetemi docens címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 63/2012. (VI. 27.) számú szenátusi határozat
Dr. Bakondi György tű. altábornagy  címzetes egyetemi docens Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Bakondi György címzetes egyetemi docens címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 63/2012. (VI. 27.) számú szenátusi határozat
Csóti András bv. vezérőrnagy  címzetes egyetemi docens Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Csóti András címzetes egyetemi docens címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 63/2012. (VI. 27.) számú szenátusi határozat
Fodros István  címzetes egyetemi docens Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Fodros István címzetes egyetemi docens címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 63/2012. (VI. 27.) számú szenátusi határozat
Dr. Janza Frigyes ny. r. vezérőrnagy  címzetes egyetemi docens Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Dr. Janza Frigyes címzetes egyetemi docens címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 63/2012. (VI. 27.) számú szenátusi határozat
Zsinka András ny. r. vörgy. címzetes egyetemi docens Az Ideiglenes Szenátus 2012. január 1-jei hatállyal, a jogelődök által adományozott címek közül, Zsinka András címzetes egyetemi docens címét, a jogelődnél végzett kimagasló és megbecsült munkája alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem által adományozott címként elismerte és megerősítette. 63/2012. (VI. 27.) számú szenátusi határozat
Dr. Révai Róbert címzetes egyetemi docens Dr. Révai Róbert részére az Ideiglenes Szenátus 2012. július 1-jei hatállyal a jogelődnél, valamint az egyetem alapítása óta elvégzett szakmai és az egyetemi integráció erősítése érdekében végzett kimagasló munkája alapján címzetes egyetemi docens címet adományozott. Dr. Révai Róbert folyamatosan részt vesz az egyetem tudományos kutató munkájában, a honvédelmi, igazságügyi- és rendvédelmi intézmények egészségügyében.  Doktori értekezésének eredményeit az oktatásban alkalmazta, gyakorlati megvalósítására is lehetőséget biztosított a hallgatói és oktatói állománynak. Munkássága nagyban elősegítette a hon- és rendvédelem egészségügyi területén a katasztrófavédelmi oktatás és kutatás előmenetelét. 63/2012. (VI. 27.) számú szenátusi határozat