Az EMÜBI tagjai

Hivatalból tagok:

Elnök: Prof. Dr. Padányi József mk. dandártábornok

tudományos rektorhelyettes, egyetemi minőségügyi vezető, a HHK egyetemi tanára, az MTA doktora, a jogelőd ZMNE-n mb. rektor és az EMÜBI vezetője volt.

Elnökhelyettes: Orosz Lajos (VTKI)

minőségirányítási felelős (VTKI Módszertani és Minőségirányítási Központ). Humán menedzser (PTE), gyógypedagógus (ELTE), okleveles minőségügyi specialista (TÜV), a PTE Nevelésszociológiai Doktori Iskola végzős doktorandusza.

Eddig közoktatási szakterületen, azon belül Intézményi és Ágazati Oktatási program és tantervfejlesztési szakterületen dolgozott. Két évig a közoktatás Ágazati Minőségirányítási Programjának vezetője volt (Comenius Program), több közoktatást érintő stratégia és részstratégia kidolgozásban vett részt, az intézményi minőségirányítás részstratégia elkészítését irányította.  ASHOKA díjas és Ösztöndíjas címzetes társadalmi vállalkozó, festőművész. A felsőoktatási minőségirányítási módszertani kézikönyv társszerzője.

2013-tól irányítja az NKE VTKI minőségirányítási rendszerének fejlesztését, kiépítését, munkakörében ellátja a Közigazgatási Vizsga- és Továbbképzési Rendszer minőségirányítási rendszerének felügyeletét és irányítását.

2014-ben az NKE VTKI ÁROP 2.2.21. működésfejlesztési projektjét vezette, majd a projekt zárás óta ellátja az Intézet   működésfejlesztési feladatainak szakmai irányítását.

2014-ben szakértőként részt vett az NKE egységes teljesítményértékelési rendszerének kialakításában.

2014-ben szerzőként a közigazgatási vezetőképzés számára Szervezeti kultúra tananyagot a tananyagra épülő e-learning tananyag és tréningprogramot fejlesztett és próbált ki.

2015. májusától az egyetem minőségügyi megbízottja.


Szervezeti egységek által delegált tagok:

Bagány Márton Ferenc (GH)
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Gazdasági Hivatalának titkárságán dolgozik, mint a Gazdasági Főigazgató asszisztense. Feladatai közé tartozik a főigazgatói adminisztratív munka támogatása, a Főigazgató hivatali teendőinek koordinálása, szervezése, továbbá az írásos anyagok (feljegyzések, előterjesztések, jelentések) előkészítése és elkészítése, a személyi asszisztencia és a Főigazgató által delegált egyéb feladatok ellátása. Az NKE Közigazgatástudományi Karán (akkori nevén) szerzett diplomát mester szakon. Hallgatóként három évig volt elnöke az Államtudományi és Közigazgatási Karon működő Ostrakon Szakkollégiumnak, melynek egyben névadója és alapítója is.  

Prof. Dr. Blaskó Béla ny. r. vezérőrnagy (RTK) 
intézetvezető egyetemi tanár, CSc, oktatási dékánhelyettes, RTK Büntetőjogi Tanszékének mb. vezetője.
A Magyar Büntetőjogi Társaság főtitkára. A Magyar Rendészettudományi Társaság elnökhelyettese, a Bűnügyi Tagozat elnöke. A Magyar Rendészet tudományos szakmai folyóirat alapító szerkesztő bizottsági elnöke. A Belügyminisztérium Tudományos Tanácsának állandó tagja, valamint a Magyar Akkreditációs Bizottság állandó szakértője. Az MTA Rendészettudományi albizottságának tagja, az MTA köztestületének tagja.

Dr. Buczkó Balázs Zsolt (VTKI)
minőségbiztosítási szakreferens, igazgatásszervező, jogász, végzett minőségügyi szakember, belső auditor. 2000 óta dolgozik az oktatási igazgatás területén. 2014-től közreműködik az NKE VTKI, a Közigazgatási Vizsga- és Továbbképzési Rendszer minőségirányítási rendszerének fejlesztésében, felügyeletében, ennek keretében részt vesz a minőségirányítási szabályzatok módosításában, a megfelelőségek auditokon történő ellenőrzésében.

Csuhai Sándor (ÁKFI)
Jelenleg a Mérési és módszertani labor szakmai tervezését, szervezését, munkájának koordinációját végzi. Kulturális antropológus, szociológus, társadalomismeret tanár, statisztikai elemző. Elsősorban társadalomkutatási empirikus felvételek tervezésével, lebonyolításával, mérés-értékelés módszertannal, kutatásokkal és adatbázis rendszerek fejlesztésével foglalkozott az utóbbi 15 évben. A felsőoktatási minőségfejlesztésbe részben az Oktatási Hivatalban, kutatásvezetőként, részben pedig minőségirányítási rendszer fejlesztésekben, a mérés-értékelések, folyamat elemzés és vezetői információs rendszerek területein kapcsolódott be.

Dr. Dobák Imre (NBI)
egyetemi docens (NBI), villamosmérnök, okl. biztonság és védelempolitikai szakértő, PhD fokozat földtudományok területén (Pécsi Tudományegyetem).

Dr. Dobor József (KVI)
adjunktus (KVI), tű. őrnagy, PhD fokozat az ELTE TTK-n környezetkémiai tudományokból. 1995-2005-ig a Vízminőség-védelmi Intézet munkatársa. 2005-2012 között a Fővárosi Polgári Védelmi Igazgatóság Veszélyhelyzeti Felderítő Szolgálatának vegyi felderítője. A Magyar Tudományos Akadémia Környezeti Kémiai Munkabizottságának, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskolának és a Magyar Kémikusok Egyesületének tagja. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2012 áprilisától vesz részt az oktatásban. Az oktatott tárgyak felsorolása: Alkalmazott kémia, Kémia, Alkalmazott természettudományi ismeretek 1. és 2., Sugárvédelem, Radiológia, Veszélyanalízis, Iparbiztonságtan, Ipari kémia alapjai, Veszélyhelyzeti ismeretek.

Hannig Zsolt (ORH)
Gépészmérnök, mérnöktanár, műszaki környezeti szakmérnök és minőségügyi szakmérnök, EOQ minőségügyi rendszermenedzser. Korábban főleg informatikai területeken dolgozott és közigazgatási hatósági eljárásokban vett részt, 2012 óta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem központi tanulmányi adminisztrációs területén, tanulmányi igazgatási és felsőoktatási hatósági feladatokkal – mint pl. felsőoktatási felvételi, képzés- és intézményakkreditácós eljárások -, illetve az ezekhez kapcsolódó statisztikák és elemzések készítésével foglalkozik.

Dr. Mokánszki Edina (Főtitkárság)
közbeszerzési munkatárs (Jogtanácsosi Iroda), jogász végzettség, felsőfokú közbeszerzési szakképesítés. Beszerzési és közbeszerzési tapasztalat, nemzeti és közösségi közbeszerzési eljárások bonyolításában való részvétel. Az eljárások során célja a minőség középpontba állítása, a jó ár jó minőség megvalósítása, a környezetvédelmi szempontok és az innováció figyelembevételével.

Dr. habil. Molnár Anna (NETK)
egyetemi docens, 1997-99-ben az ELTE BTK történelem és olasz szakán végezett, majd 2003-ban a Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi kapcsolatok Ph.D. programján doktorált. 2006 és 2012 között a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karán a Társadalomtudományok és Nemzetközi Tanulmányok Intézetében egyetemi docens és szakfelelős. Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetközi és Európai Tanulmányok Karán oktat.

Dr. Orosz Ágnes (TRH)
könyvtárigazgató (NKE Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár, Államtudományi és Közigazgatási Kar, Kari Könyvtár – Bibliotheca Publica) Jelenlegi beosztásáig az ÁKK jogelőd intézményeinek, a Közigazgatás-tudományi Kar Kari Könyvtárának, az Államigazgatási Főiskola Könyvtár és Dokumentációs Központnak, majd a BKÁE ill. a BCE Közigazgatás-tudományi Kar Könyvtárának igazgatójaként  18 évig látta el a vezetői feladatát. 22 éve dolgozik a felsőoktatásban. Azonosulva a Nemzeti Közszolgálati Egyetem céljaival, fejlesztési törekvéseivel, vezetői tevékenységének fókuszában a képzést és kutatást maximálisan támogató könyvtári szolgáltatások folyamatos és magas szintű megújítása, valamint a stabil eredményeket biztosító, kellő kompetenciákra épülő minőségi munka áll, amelyek kellő alapját egy minden tekintetben megfelelő minőségi infrastruktúra adja.

Dr. Peres Zsuzsanna (ÁKK)
mb. oktatási dékánhelyettes, egyetemi docens (NKE ÁKK Állam- és Társadalomelméleti Intézet, Állam- és Közigazgatás-történeti Tanszék). Jogász végzettségét a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte. A diploma megszerzésének éve: 2001. 2001-2013-ig tanársegédként, majd adjunktusként dolgozott a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti Tanszékén, ahol „Magyar állam- és jogtörténet”, továbbá „Egyetemes állam- és jogtörténet” tárgyakat oktatott. 2014. február 15. óta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Karának egyetemi docense. Rendszeresen oktat, előadásokat és szemináriumokat tart „Magyar állam- és közigazgatás-történet” tárgyból. PhD fokozatát 2009-ben szerezte, disszertációjának címe: „A magyar „hitbizományi” jog kezdetei.” 2015. március 1-től az NKE KTK mb. oktatási dékánhelyettese. Oktatói tevékenysége és vezetői megbízatása okán is elkötelezettje a minőségi oktatásnak és kutatói életpályának. 

Petkovics Tamás (DÖK)
doktorandusz hallgató, műszaki menedzser, biztonságtechnikai mérnök, hírközlési és épületvillamossági tervező, MBA közgazdász, vállalati gazdasági elemző. A Katonai Műszaki Doktori Iskola hallgatója védelemgazdasági kutatási területen. Hadiipari kérdésekkel és a haditechnikai kutatás-fejlesztés eredményeinek nemzetgazdasági transzformációs folyamataival foglalkozik. A Doktorandusz Önkormányzat képviselője és a Doktoranduszok Országos Szövetségének Hadtudományi Osztályának tagja. Továbbá a Magyar Hadtudományi Társaság Védelemgazdasági és Logisztikai Szakosztályának titkára.

Simon Annamária (EHÖK)
NETK HÖK elnök. Egyetemi tanulmányait 2014 szeptemberében kezdte meg a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar biztonság- és védelempolitika alapszakos hallgatójaként. A Nemzetközi és Európai Tanulmányok Kar megalakulásával az új karon folytatta tanulmányait, ahol a megalakult Hallgatói Önkormányzat elnökének választották. Munkája során rengeteg tapasztalatot szerzett a szervezet működésével, működtetésével kapcsolatban és a minőségi munkavégzés kultúráját próbálta meghonosítani a mozgalomban. Fontosnak tartja, hogy az EMÜBI tagjaként hozzájárulhat a minőségi elvárások érvényre juttatásának előmozdításában, mely közös érdeke és célja az Egyetem minden polgárának.

Prof. Dr. Szendy István ezredes (HHK)
egyetemi tanár, oktatási dékánhelyettes.

Veres Erzsébet (TNRH)
irodavezető (Nemzetközi Kapcsolatok Iroda). A Budapesti Corvinus Egyetemen 1992-2015 között az intézményi nemzetközi kapcsolatok felelőseként és irányítójaként dolgozott, ezen belül a különböző mobilitási programok és azok minőségi megvalósításáért volt felelős. Jelenlegi pozíciójában az idegen nyelvű képzési és részképzési programok minőségbiztosítása területén támogatja a karok tevékenységét, illetve aktívan közreműködik a külföldi hallgatókat érintő minőségügyi eljárások, szolgáltatások fejlesztésében.