Publikációk

A könyvtár publikációs gyűjteménye lehetőséget kíván nyújtani az Egyetem oktatói, a Hadtudományi Doktori Iskola és a Katonai Műszaki Doktori Iskola hallgatói, valamint a Magyar Honvédség rendszerében kutatók tanulmányainak elektronikus publikálására. Minden tanulmány megtalálható kereshető formában a könyvtár elektronikus katalógusában.
 A közzétett tanulmányok csak a forrásra való pontos hivatkozással használhatók fel!
Reméljük, hogy a publikációk gyűjteménye megfelelően fogja szolgálni az egyetemen, illetve az egyetemen kívül folyó kutatást és oktatást.
 

Bolgár Judit - Csomós István: A rendőrségi bevetési feladatatok követelményeihez kapcsolódó kiválasztási eljárások fejlesztése, különös tekintettel az extrém stressz reakciókra
Bekes Katalin: A védelemgazdaságtan rövid bemutatása, a 2011. évi védelmi költségvetés nemzetközi és hazai helyzetének ismertetése
Cser Orsolya: Értékmegőrzés válság idején a pénzintézeteknél
Daruka Norbert: A katasztrófák elleni védekezés robbantástechnikai vonazkozásai
Demeter Attila: Az Adattár alapú Vezető Információs Rendszer, mint a hatékony információ gazdálkodás alapja
Fekete Melinda: A poszttraumatikus stressz-zavarok kialakulása, felismerése, esetleges megelőzése és kezelése
Fekete Melinda: A poligráfos vizsgálat történeti fejlődése
Gyarmati József - Felházi Sándor: A Magyar Honvédség zászlóalj szintű tüzérségi eszközfejlesztésének vizsgálata a többszempontú döntéselmélet módszerével
Füleky András: Forrásanyaggyűjtemény
Hanitz Zsolt: A HM vagyonkezelésű gazdasági társaságok bemutatása
Hanitz Zsolt: A HM vagyonkezelésű ipari társaságok 2009. évi tevékenységének elemzése
Hanitz Zsolt: A HM vagyonkezelésű erdőgazdaságok és nonprofit közhasznú társaságok 2009. évi tevékenységének elemzése
Hanitz Zsolt: A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése
Hanitz Zsolt: A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. és a nonprofit kft-k 2010. I-III negyedéves gazdálkodásának elemzése
Horváth Zoltán: A katasztrófavédelem, azon belül az árvízi védekezés logisztikai támogatásának kérdései a jogszabályok tükrében
Juhász Zsolt: A fizikai aktivitás hatása a misszióra jelentkezők kondícionális állapotára
Juhász Zsolt: Fizikai alkalmasság-vizsgálat a külszolgálatra jelentkező katonák körében
Juhász Zsolt: A fizikai alkalmasság-vizsgálati és állapotfelmérési rendszer aktuális változásai és tapasztalatai
Juhász Zsolt: A fizikai erőnléti állapot mint a hadrafoghatóság egyik alappillére (a 2008. év fizikai alkalmasság alkalmasság-vizsgálatainak és állapotfelméréseinek tapasztalatai)
Juhász Zsolt: A jelenlegi fizikai követelményrendszer elemzése
Juhász Zsolt: A Magyar Honvédség jelenlegi fizikai állapotfelmérésének gyakorlata
Juhász Zsolt: A Magyar Honvédség külszolgálatra jelentkező állományának vizsgálata a választott mozgásformák, mozgásforma csoportok és az elért teljesítménymutatók szempontjából (2007. január 1 - 2010. december 31.)
Juhász Zsolt: A magyar katonák külszolgálati tevékenysége (Történeti áttekintés a Magyar Honvédség külszolgálati tevékenységeiről)
Juhász Zsolt: A szakszerű edzés, az edzéstervezés alapjai
Juhász Zsolt: A toborzó irodákon keresztül jelentkező leendő szerződéses állomány vizsgálati tapasztalatai (2007. szept - 2008. dec.)
Katona Béla: A katonai és biztonsági magánvállalatok tevékenysége és a fegyveres testületeknél szolgálatot teljesítők pályaelhagyása közötti összefüggések
Katona Béla: Privatizált háborúk - katonai és biztonsági magánvállalatok tevékenysége háborús területeken
Kirády Attila - Varju Nóra: Stresszrezisztencia meghatározása projektív rajzvizsgálati módszerrel a fegyveres testületek állományaiban
Kirády Attila: Stressz megjelenési formái a fegyveres testületek tagjainál
Klemensits Péter: A brit páncéloserők hadműveletei El-Alameintől Tuniszig (1942 november-1943 május)
Lengyel Zsuzsánna: Kompetenciakövetelmény és egyéni kompetenciakészlet kapcsolata a felnőttoktatásban
Lengyel Zsuzsánna: Kompetencia központú tanulás - tudásalapú szervezet
Lengyel Zsuzsánna: A személyiség ereje - Felnőtt tanulók és kompetenciáik
Major Mária Gyöngyi: Arteriográf szerepe a kardiovascularis prevencióban
Major Mária Gyöngyi,
Sótér Andrea:
Experiences from the New Screening Procedure and the Complex Life-style Programme
Major Mária Gyöngyi: A szív–érrendszeri megbetegedések pszichoszomatikai megközelítése
Németh Gergely: A M. Kir. 10. tábori tüzérezred védelmi harcai a Donnál 1943. januárjában
Németh Gergely: Az arab egységtörekvések gyökerei és fejezetei
Prukner Attila: A Vám- és Pénzügyőrség tevékenysége a rendszerváltás folyamatában
Prukner Attila: A vám- és pénzügyőrségi tevékenység a biztonságpolitikában
Sibalinné Fekete Katalin: A helyi nyelvek ismeretének fontossága a békemissziók tevékenységében (empirikus kutatás eredményeinek ismertetése)
Sótér Andrea, Hornyák Beatrix, Major Mária Gyöngyi: Kardiovaszkuláris betegségek prevenciója, szűrés és intervenció az alakulatoknál
Sótér Andrea: Kábítószerpiac, kábítószer bűnözés - részlet a EMCDDA jelentésből
Sótér Andrea: A katonai szolgálat egészségkockázat?
Szegény György: A stressz és a pszichés kockázatelemzés
Szegény György: Kockázatelemzési preferenciák
Szegény György: A szervezeti kultúra, mint lehetséges pszichoszociális kockázat
Szegény György: A nők és a hadseregek
Szegény György: A munkahelyi stressz következményeinek optimalizálása a munkahelyi képzési rendszerben
Szegény György: A munkahelyi stressz és az agresszió a pszichoszociális kockázat elemzés folyamatában
Szegény György: A pszichoszociális környezet, a szubkultúrák jelentősége a pszichoszociális kockázatok azonosítása érdekében
Szegény György: L' analyse de la risque physique dans la constatation du stress au lieu de travail
Szegény György: A Tűzön járás, avagy a félelem bére
Szomolai Dóra: Missziós szolgálatteljesítés során elszenvedett traumás agyi sérülés - Traumatic Brain Injury - TBI - a MH állományában
Szomolai Dóra: Súlyos pszichés krízishelyzetek és szuicid (öngyilkossági) veszély felismerése, magyarázóelvei és kezelési lehetőségei
Törő Lajos: Tudományelméleti szöveggyűjtemény
Törő Lajos: Katonai etika
Varga András: Az ifjúságszociológia aktuális kérdései az ifjúsági korszakváltás folyamatában
Varga András: A Magyar Honvédség személyi állományának toborzásáról
Zsigovits László: Kutatási eredmények összegzése a ZMNE Adattár alapú Vezető Információs Rendszer kiépítéséhez
Zsigovits László: Effects of Higher Education Infrastructure Facilitating Links with International Research on the New National Public Service University