Az Erasmus hallgatói tanulmányi mobilitás programjának célja, hogy a hallgatók valamely külföldi felsőoktatási intézményben részképzést folytassanak, vagyis egy teljes szemesztert valamely partnerintézményünkben töltsenek.  A külföldön folytatott tanulmányok egyedülálló lehetőséget biztosítanak a kulturális, nyelvi és szakmai tapasztalatszerzésre, amely a diplomát követően jelentősen növelheti a pályakezdők elhelyezkedési esélyeit.


ÚJDONSÁG!

2015-től megnyílik a lehetőség Európán kívüli partnerintézményekhez is pályázni. Ezek a programok nagymértékben megegyeznek a programországok közötti, vagyis Európán belüli pályázás feltételeivel, azonban a nyertes hallgatók eltérő mértékű támogatásban részesülnek.


Az ösztöndíjra való jelentkezés alapfeltételei

A mobilitási program fő jellemzői

A nemzetközi kreditmobilitás (Európán kívüli mobilitás) fő jellemzői

Támogatási összegek európai országok esetében

Támogatási összegek - nemzetközi kreditmobilitás (Európán kívüli országok)

Campus Mundi

Speciális igényű hallgatók

A hallgatók jogai és kötelezettségei

Szabályzatok


Az ösztöndíjra való jelentkezés alapfeltételei

Pályázhatnak:

 • az Egyetem alap-, mester- és doktori képzéseiben résztvevő hallgatói,
 • akik hallgatói jogviszonyban állnak az Egyetemmel nappali vagy levelező tagozaton, valamint a kiutazás évében is aktív státusszal rendelkeznek,
 • akik a kiutazáskor legalább két lezárt félévvel rendelkeznek (a pályázás időpontjában elegendő egy lezárt félévvel rendelkezni)
 • magyar állampolgárok, illetve Magyarországon tartózkodási vagy letelepedési engedéllyel rendelkező, vagy menekültstátuszú hallgatók.

A mobilitási program fő jellemzői

Célországok

 • A pályázók az EU országaiba, illetve Izlandra, Lichtensteinbe, Norvégiába, Törökországba és Macedóniába utazhatnak, azokba az intézményekbe, amelyekkel az Egyetem intézményközi szerződést kötött.
 • A választható Egyetemek listája a Partnerintézmények menüpont alatt található.
 • A nemzetközi kreditmobilitás (Európán kívüli országok) keretein belül, az Egyetem jelenleg izraeli, kazahsztáni és kínai partnerintézményekkel ápol kapcsolatokat.

Időtartam

 • A mobilitás időtartama 3-12 hónap lehet, a félév hosszát a partneregyetem időbeosztása határozza meg, amely általában 4-5 hónapot jelent.
 • Az első szemeszterben megkezdett tanulmányok meghosszabbíthatók a II. félévre. Erről a mobilitás ideje alatt gondoskodni kell. A hosszabbítási igényeket jelezni kell a fogadó és küldő intézmény koordinátora felé is. Hosszabbítás esetén nem garantált, hogy a hallgató további ösztöndíjban részesül.
 • Egy képzési ciklusban maximum 12 hónapig vehet részt a hallgató tanulmányi mobilitásban, vagyis akár kétszer is jelentkezhet tanulmányi mobilitásra vagy szakmai gyakorlatra, amennyiben a mobilitási programok teljes időtartama nem haladja meg a 12 hónapot. Az anyagi támogatás nem garantált azoknak, akik már egyszer részt vettek a programban.

Adminisztráció, szerződések

 • A kiválasztott hallgatók az Európai Bizottság által meghatározott kötelezettsége, hogy online nyelvi felmérőt töltsenek ki. Ennek eredménye nem befolyásolja az elnyert ösztöndíjat. Az eredménytől függően a hallgatók licenszet kaphatnak egy ingyenes online nyelvtanfolyamhoz is. 
 • A nyertes pályázók Támogatási szerződést kötnek az Egyetemmel, amelyben rögzítik ösztöndíjuk összegét, az átutalás módját és idejét.
 • A Learning Agreement, vagyis a Tanulmányi Szerződés az a dokumentum, amelyet a küldő és fogadó intézmény köt a hallgatóval kiutazása előtt. Ez a szerződés tartalmazza a hallgató által felvenni kívánt tárgyak listáját, és a garanciát arra, hogy a küldő egyetem beszámítja azokat. (A kreditbeszámításról bővebben a linkre kattintva olvashatsz.)
 • A Transcript of Records, vagyis a Tanulmányi Átirat az a dokumentum, amit a fogadó intézmény állít ki a mobilitási program végén. A ToR tartalmazza az elvégzett tárgyak listáját és azok kreditértékét.
 • Az Egyetem elismeri a hallgató külföldön végzett tanulmányait, így azok bekerülnek a diplomamellékletébe. A kreditek beszámításáról a Kreditátviteli Bizottság dönt, az eredményesen teljesített kreditek garantáltan beszámításra kerülnek.
 • Hazatérése után a hallgatónak online beszámolót kell beküldenie tanulmányairól.
 • A hallgató a külföldön folytatott részképzése alatt az NKE-n az adott félévben esedékes tárgyait is köteles felvenni és teljesíteni, amelynek megkönnyítésére kedvezményes tanulmányi rendet kérvényezhet. (Erről bővebben a kiutazás előtt címszó alatt olvashatsz.)

Pénzügyek

 • A nyertes pályázók az ösztöndíjukból fedezik az utazásuk és kint tartózkodásuk összes költségét. A támogatási összeg nem fedezi minden esetben az összes felmerülő költséget, így a hallgatóknak előre tájékozódniuk kell a várható kiadásaikról.
 • A hallgató mentesül a fogadó intézményben a tandíjak, regisztrációs és vizsgadíjak alól. Kisebb díjak megfizetésére azonban számítani lehet, pl. könyvtárhasználati díj, ezekről a partnerintézmények honlapjain lehet tájékozódni.
 • A pályázó vállalhatja önköltségen is a tanulmányi mobilitást.

A nemzetközi kreditmobilitás (Európán kívüli mobilitás) fő jellemzői

Célországok

 • A pályázók az Egyetem partnereihez pályázhatnak.
 • A választható Egyetemek listája a Partnerintézmények menüpont alatt található, jelenleg Kazahsztánban, Kínában és Izraelben rendelkezek az intézmény partnerekkel.

Időtartam

 • A mobilitás időtartama egy félév, amely hosszát, illetve kezdő és záró időpontját a partneregyetem időbeosztása határozza meg.

Adminisztráció, szerződések

 • A kiválasztott hallgatók a programországok közötti (Európán belüli) Erasmus+ mobilitáshoz hasonló adminisztrációra számíthatnak.
 • A schengeni övezeten kívülre utazóknak számolniuk kell a vízumügyintézéssel, balesetbiztosítás szervezésével és egyéb tennivalókkal mobilitási programukat megelőzően.

Pénzügyek

 • Európán kívüli partnerek esetén a hallgatók egységesen 650 euró/hó ösztöndíjban részesülnek, illetve egyszeri utazási támogatásban, amely távolságfüggő.
 • A nyertes pályázók nem jogosultak szociális alapú kiegészítő támogatásra.
 • A nyertes pályázók további pályázatot adhatnak be tartós betegséggel vagy fogyatékossággal összefüggő extra kiadásaik megtérítésére.

Támogatási összegek európai országok esetében

Magas megélhetési költségű országok: 500 euró / hó

(Franciaország (FR), Olaszország (IT), Nagy-Britannia (UK), Ausztria (AT), Finnország (FI), Svédország (SE), Dánia (DK), Írország (IE), Norvégia (NO), Lichtenstein (LI))     

Közepes megélhetési költségű országok: 450 euró / hó

(Spanyolország (ES), Németország (DE), Törökország (TR), Hollandia (NL), Belgium (BE), Csehország (CZ), Portugália (PT), Görögország (GR), Szlovénia (SI), Horvátország (HR), Luxemburg (LU), Ciprus (CY), Izland (IS))

Alacsonyabb megélhetési költségű országok: 400 euró / hó

(Lengyelország (PL), Románia (RO), Magyarország (HU), Litvánia (LT), Szlovákia (SK), Bulgária (BG), Lettország (LV), Észtország (EE), Málta (MT). Macedónia (MK))      

Rendkívüli támogatás: hátrányos helyzetű hallgatóknak 100 euró / hó

Ez az alap ösztöndíjon felül jár a hallgatónak, amelyre külön kell pályázniuk. A pályázatokat a Tempus Közalapítvány bírálja el.

Támogatási összegek - nemzetközi kreditmobilitás (Európán kívüli országok)

Európán kívüli országok esetében a havi ösztöndíj egységesen 650€, ami kiegészül a távolság függvényében számított egyszeri utazási támogatással.

100 és 499 km: 180 EUR/fő

500 és 1999 km: 275 EUR/fő

2000 és 2999 km: 360 EUR/fő

3000 és 3999 km: 530 EUR/fő

4000 és 7999 km: 820 EUR/fő

8000 KM és felette: 1100 EUR/fő


Campus Mundi


A legjobb tanulmányi átlaggal  rendelkező hallgatók pályázhatnak a Campus Mundi program ösztöndíjaira is féléves részképzésük támogatásához. Ehhez az intézményi Erasmus+ pályázaton is be kell nyújtaniuk pályázatukat, azonban közvetlenül a Tempus Közalapítványnál is meg kell pályázniuk a Campus Mundi ösztöndíjat. Azon hallgatók, akik Campus Mundi finanszírozásban részesülnek, ugyanúgy az Erasmus+ program keretén belül utaznak ki, azonban mint „zero grant” hallgatók. Vagyis egy hallgató egyszerre csak egyféle támogatásban részesülhet. A Campus Mundi ösztöndíjak viszont magasabbak az Erasmus+ ösztöndíjaknál, így érdemes erre is pályázatot benyújtani.

További részletek a Campus Mundi menüpont alatt, illetve a Tempus Közalapítvány honlapján.


Speciális igényű hallgatók

A fogyatékossággal élő és/vagy tartósan beteg hallgatók pályázhatnak kiegészítő pénzügyi támogatásra.

A pályázás menetéről, az elnyerhető támogatási összegekről, illetve a szükséges dokumentumokról az alábbi menüpontban lehet tájékozódni:

Kiegészítő támogatás tartós betegségben szenvedők, fogyatékossággal élők számára


 

 

A hallgatók jogai és kötelezettségei

 • A hallgatók a külföldi részképzés alatt ugyanúgy az NKE beiratkozott, teljes jogú hallgatói, így jogosultak a nekik járó szociális támogatásra, tanulmányi ösztöndíjakra vagy egyéb hitel folyósítására.
 • A külföldi tanulmányokat folytató hallgatók jogairól az Európai Unió külön kiadványt adott ki:
  A felsőoktatási hallgatók jogai külföldön (a címre kattintva letölthető a dokumentum)
 • A fogadó intézményben tandíjmentességet élveznek, és megilletik őket mindazon jogok, melyek a fogadó intézmény valamennyi beiratkozott hallgatóját megilletik.
 • A hallgatóknak a küldő intézmény felé fennálló kötelezettségeiknek eleget kell tenniük  (pl. tandíjfizetés, tantárgyak teljesítése).
 • A hallgatónak kötelessége az intézményekkel kötött szerződések szabályait és előírásait betartani.
 • A hallgatónak jelezni kell minden a tanulmányi szerződésével kapcsolatos változást a küldő és fogadó intézmény felé. A támogatási szerződéssel kapcsolatos változásokat szintén jeleznie kell a küldő intézmény koordinátorának.
 • A hallgató kötelessége a külföldi tanulmányai alatt a fogadó intézmény szabályainak betartása.

Erasmus Student Charter

A fenti útmutató az alábbi szabályzatokon alapul