Pályázati felhívás „A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Jó tanulója, jó sportolója” díj odaítélése céljából

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem minden évben megjutalmazza a tanulásban és a sportban is kiváló eredményt elérő hallgatókat.

A pályázat célja:

-          A tehetséggondozás

-          A hallgatók ösztönzése jobb tanulmányi- és sporttevékenységre

-          Bebizonyítani, hogy az egyetemi tanulmányok és a magas szintű sport összeegyeztethető.

A pályázat résztvevői:

A versenyen részt vehet minden II.-III.-IV. évfolyamban tanuló nappali tagozatos hallgató, aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetemhez kapcsolódó szakosztályok valamelyikében igazolható sporttevékenységet végez, a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség, a Belügyminisztérium (BM), és a Honvédelmi Minisztérium (HM) bajnokságok versenyein eredményesen szerepel, és az utolsó két aktív félév lezárásakor feltüntetett tanulmányi átlagainak számtani középértéke legalább 3,99.

Egyetemi szinten egy, karonként egy-egy, a karhoz nem tartozó intézetek esetében pedig egy közös díj kerül megítélésre:

Díjazás: oklevél, 100 ezer Ft bruttó pénzjutalom és 50 ezer Ft értékű sportruházat csomag

A díjazottak nevét az Egyetem honlapján közzéteszi.

Elbírálás:

A mellékelt ponttáblázat alapján a Nemzeti Közszolgálati Egyetem sportkoordinátora, a Államtudományi és Közigazgatási Kar, a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar dékánja által delegált 1-1 képviselő (testnevelő) és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat delegáltja által alkotott bizottság javaslatot tesz a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatási rektorhelyettesének a díj odaítéléséhez. Az oktatási rektorhelyettes bizottság előterjesztése alapján tett javaslatára a díj odaítéléséről a rektor dönt.

A bizottság a pályázókat eredményeik alapján rangsorolja. Az Egyetemi szintű díjat a karok és intézeti díjazottak közül a legtöbb pontot elért hallgató kapja, akinek a helyére a kari vagy intézeti sorrendben a második legjobb pályázó lép.


TANULMÁNYI ÉRTÉKTÁBLÁZAT

Tanulmányi eredmény                                                           Pontszám

5,00                                                                                                 90

4,80-4,99                                                                                        70

4,60-4,79                                                                                        60

4,40-4,59                                                                                        50

4,20-4,39                                                                                        40

3,99-4,19                                                                                        30


Kiegészítés a pályázat elbírálásához:

1.      Egyazon sportágból csak a legjobb eredményt vesszük figyelembe. Holtverseny esetén a legjobb sporteredmény számít.

2.      Versenyen való indulásért járó pontok:                                       Helyezés                   Pontszám

Olimpia/paralimpia                                                                                                                          140
VB, EB                                                                                                          1-6.hely                       100
Nem olimpiai sportágak, VB, EB                                                              1-6.hely                       80
Katonai, rendőri-világjátékok                                                                    1-6. hely                      80
Egyetemi EB, VB, Universiade                                                                 1-6. hely                      80
Országos Bajnokság                                                                                  1-3. hely                      70  
MH, BM, Egyetemi Országos Bajnokságok                                           1-3. hely                       50
BM Tanintézeti Bajnokságok, MH Amatőr bajnokságok                      1-3. hely                      30  
Országos Tudományos Diákköri Konferencia                     1-3. hely, vagy különdíj              30
(sport, vagy ahhoz kapcsolódó témában)

3.      Minimum elvárás: nemzetközi-, vagy országos versenyen elért helyezés                                                                             


Pályázathoz szükséges dokumentumok:

 1. Országos sportági szövetségtől igazolás az elért eredményről.
 2. RTK Testnevelési és Küzdősportok Tanszék, illetve a HHK Katonai Testnevelés és Sportközpont igazolása a BM, HM eredményekről.
 3. A Kari Tanulmányi Osztályok/Intézeti tanulmányi szervezetek igazolása az utolsó két aktív félév lezárásakor feltüntetett tanulmányi átlagról.
 4. Országos Tudományos Diákköri Konferencián történő részvétel és az elért eredmény igazolása.

A pályázat díjazását az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat finanszírozza.


A pályázat leadásának határideje és helye:

2016. június 10-én 16.30-óráig a Kari Dékáni Hivatalokban vagy az Oktatási Rektorhelyettesi Irodában (Ludovika tér 2. ,118. iroda).

A pályázatot nyomtatott formában, egy példányban, az aláírt pályázati adatlappal együtt, zárt borítékban kérjük leadni.

A határidőn túl beérkezett, valamint a kitöltött és aláírt adatlap nélkül beérkezett pályázatok érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülnek, továbbá hiányosan benyújtott pályázat esetén a pályázati határidő lejártát követően hiánypótlásnak nincs helye.

A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja a jelen felhívásban foglalt feltételeket, és hozzájárul, ahhoz, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a pályázatban közölt személyes adatait a pályázat elbírálása és a díj odaítélése céljából kezelje.

További információ:

Dr. Freyer Tamás
egyetemi sportkoordinátor
432-9000/19370

Jelentkezési Felhívás  a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj-programban való részvételre  2013/2014. tanév 2. félév

A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj (a továbbiakban: ösztöndíjprogram) a Kormány által alapított ösztöndíj, melynek célja a magyar felsőoktatási intézményekben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező olimpiai/paralimpiai versenyrendszerben sportoló azon hallgatók támogatása, akik tanulmányaik ideje alatt eséllyel rendelkeznek arra, hogy olimpiai/paralimpiai versenyszámban Európa-bajnoki, világbajnoki vagy olimpiai/paralimpiai érmet szereznek.


Az ösztöndíjprogramban való részvétel feltételei:


 • be nem töltött 35. életév,
 • magyar[1] felsőoktatási intézményben aktív hallgatói jogviszony,
 • olimpiai/paralimpiai versenyrendszerben szereplő sportágban aktív egyesületi tagság,
 • olimpiai/paralimpiai versenyrendszerben szereplő sportágban a magyar nemzeti válogatott keretben való tagság,
 • a hallgatói jogviszony fennállása alatt kiemelkedő, olimpiai/paralimpiai versenyszámban nemzetközi éremszerzési esélyre jogosító sportteljesítmény.

Az érvényes jelentkezéshez valamennyi feltétel megléte szükséges.


Az ösztöndíjprogramban való részvétel időtartama:


 • legfeljebb az első felsőfokú végzettség – alapfokozatnak vagy az osztatlan képzésben szervezett mesterfokozatnak – a megszerzésére irányuló tanulmányok befejezéséig,
 • de legkésőbb az ösztöndíjas 35. életévének betöltését követő hónap első napjáig.

Az ösztöndíjprogramban való részvételi jogosultság megszerzésének menete:


A jelen dokumentumhoz tartozó kitöltött jelentkezési lap alapján a Magyar Olimpiai Bizottság, illetve az illetékes szakszövetség, továbbá a sportpolitikáért felelős miniszter Tanácsadó Testülete tesz javaslatot. Az ösztöndíj odaítéléséről a jelentkezési feltételek, az értékelési szempontok, valamint a javaslatok alapján a sportpolitikáért felelős miniszter (továbbiakban: miniszter) dönt.

Az ösztöndíjprogram lebonyolításával összefüggő feladatokat az Emberi Erőforrások Minisztériumának Sportért és Ifjúságért Felelős Államtitkársága (továbbiakban: Államtitkárság) látja el.


A jelentkezés elbírálásának szempontjai:


Olimpiai/paralimpiai sportágban és versenyszámban:

 • a Magyar Olimpiai Bizottság javaslata arra vonatkozóan, hogy a jelentkező nemzetközi éremszerzési esélye megalapozott-e, és ha igen, melyik kategóriában (Olimpai/Paralimpia, Világbajnokság vagy Európa-bajnokság)
 • az illetékes szakszövetség javaslata arra vonatkozóan, hogy a jelentkező nemzetközi éremszerzési esélye megalapozott-e, és ha igen melyik kategóriában (Olimpai/Paralimpia, Világbajnokság vagy Európa-bajnokság)
 • a jelentkezésig elért sporteredmények (kizárólag olimpiai/paralimpiai versenyszámban, a felnőtt alatti utolsó utánpótlás korosztályban, Európa-bajnokságon, Világbajnokságon, illetve Olimpián/Paralimpián elért eredmény vehető figyelembe)
 • a Tanácsadó Testület javaslata arra vonatkozóan, hogy kiket tart érdemesnek az ösztöndíjprogramban való részvételre.

Az ösztöndíj mértéke:


Az összeg alapját a mindenkori köztársasági ösztöndíj mértéke határozza meg, ami a 2013/2014. tanévben: 34.000.-Ft.


I. Kategória: Olimpia/Paralimpia

a.) már éremmel rendelkező ösztöndíjas esetén:       204.000.-Ft/hó

           (A mindenkori köztársasági ösztöndíj mértékének hatszorosa.)

b.) éremesélyes ösztöndíjas esetén:                           170.000.-Ft/hó

             (A mindenkori köztársasági ösztöndíj mértékének ötszöröse.)


II. Kategória: Világbajnokság

a.) már éremmel rendelkező ösztöndíjas esetén:       170.000.-Ft/hó

             (A mindenkori köztársasági ösztöndíj mértékének ötszöröse.)

b.) éremesélyes ösztöndíjas esetén:                           136.000.-Ft/hó

         (A mindenkori köztársasági ösztöndíj mértékének négyszerese.)


III. Kategória: Európa-bajnokság

a.) már éremmel rendelkező ösztöndíjas esetén:       136.000.-Ft/hó

         (A mindenkori köztársasági ösztöndíj mértékének négyszerese.)

b.) éremesélyes ösztöndíjas esetén:                           102.000.-Ft/hó

      (A mindenkori köztársasági ösztöndíj mértékének háromszorosa.)


Az ösztöndíj a sportról szóló 2004. évi I. törvény szerint adható Gerevich Aladár-sportösztöndíj mellett is folyósítható.

Az ösztöndíj mértékének meghatározásakor több lehetőség esetén a magasabb összegű kategóriára jogosult az arra érdemes személy.

Egy kategórián belül több éremmel való rendelkezés esetén a fent megadott összeg nem módosul.


A jelentkezési laphoz csatolandó mellékletek:

 • kitöltött adatvédelmi nyilatkozat
 • a felsőoktatási felsőfokú tanulmányokat igazoló dokumentum másolata (hallgatói jogviszony igazolás vagy a felvételt igazoló levél másolata + hallgatói jogviszony igazolás)

Érvénytelen a jelentkezés az alábbi esetekben:

 • ha a jelentkező nem felel meg a részvételi feltételeknek,
 • ha nem maga a jogosult nyújtotta be a jelentkezését,
 • ha jelentkezési határidőn túl történt a jelentkezés,
 • ha a jelentkezés formailag hibás, hiányos, olvashatatlanul benyújtott, illetve ha hamis adatot tartalmaz,
 • ha az adatvédelmi nyilatkozat hiányzik.

A fent írt esetekben nem kerül sor döntéshozatalra az ösztöndíjra való érdemességről!

Hiánypótlásra nincs lehetőség!


Visszamenőleges passziválás esetén az adott félévre átutalt ösztöndíjra visszafizetési kötelezettség vonatkozik.


A jelentkezés módja:


A kitöltött jelentkezési lapot 2 példányban, valamint a csatolandó mellékleteket a megadott határidőig postai úton ajánlott küldeményben vagy személyesen az alábbi címre kell eljuttatni:


Emberi Erőforrások Minisztériuma

Sportért és Ifjúságért Felelős Államtitkársága

Sportszakmai Főosztály

1054 Budapest, Hold utca 1.


A postára adással egyidejűleg elektronikusan is kérjük beküldeni a jelentkezési dokumentációt az alábbi elektronikus elérhetőségre:

Figyelem: hivatalos jelentkezésnek a postai úton történő jelentkezés minősül!


Jelentkezési (postára adási) határidő: 2014. február 21. péntek


Értesítés a jelentkezés eredményéről:

A miniszter döntéshozatalát követő 8 munkanapon belül a jelentkezőt írásban értesíti az Államtitkárság. (Ez az időpont nem azonos a jelentkezés beérkezésének napjával.)